Niezawodny partner
w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego

Rozszerzenie oferty działu Analiz Bezpieczeństwa

wstecz
Rozszerzenie oferty działu Analiz Bezpieczeństwa

Analiza bezpieczeństwa pochodni - studium promieniowania cieplnego pochodni i dyspersji gazów

 

 

Oddziaływanie cieplne pochodni jest istotnym aspektem przy projektowaniu i eksploatacji pochodni. Płomień pochodni powinien być wyprowadzony na taką odległość, aby strumień promieniowania cieplnego nie powodował zagrożeń dla personelu zarówno w trakcie normalnej pracy instalacji, jak i w wyniku awaryjnego zrzutu gazów.

 

W przypadku lokalizacji pochodni blisko przestrzeni zagrożonych wybuchem promieniowanie cieplne wytwarzane przez pochodnię nie powinno powodować przyrostu temperatury do wartości wyższej od temperatury samozapłonu substancji.

 

Dodatkowo, w miejscach, w których są zainstalowane elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe, płomień pochodni nie powinien powodować wzrostu temperatury do wartości wyższej niż 40oC (czyli temperatury, do której zwykle projektowane są urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym).

 

 

 

W przypadku awaryjnego wygaśnięcia płomienia pochodni duży strumień palnych, a niekiedy również toksycznych gazów zostaje uwolniony do atmosfery. Studium dyspersji gazów z pochodni jest sporządzane w celu ustalenia, czy wytwarzana chmura gazów może powodować niebezpieczeństwo dla otoczenia. W studium tym rozpatrywane są zarówno obiekty znajdujące się na poziomie gruntu, jak również obiekty podwyższone, w których może poruszać się personel. Przy analizie dyspersji palnych substancji analizowana jest obecność źródeł zapłonu. Jeżeli w skład doprowadzanych do pochodni gazów wchodzą substancje toksyczne, w ramach studium dyspersji gazów przeprowadza się ocenę zagrożenia toksycznego.

 

 

Studia promieniowania cieplnego pochodni i dyspersji gazów są przede wszystkim sporządzane na etapie projektowania nowych i modernizacji istniejących pochodni. Przeprowadzenie tego rodzaju analiz jest również wymagane w następujących sytuacjach:

  • w trakcie planowania nowych obiektów zlokalizowanych w pobliżu istniejących pochodni, w szczególności obiektów wysokich (czyli w największym stopniu narażonych na promieniowanie cieplne i odziaływanie palnych i toksycznych gazów) lub obiektów, dla których podwyższona wartość promieniowania cieplnego lub niebezpiecznych gazów nie jest akcentowana (np. publiczne drogi, szkoły, lądowiska helikopterów),
  • do celów opracowania planów operacyjno-ratowniczych, obejmujących dziania ratownicze blisko pochodni (w szczególności w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka),
  • w celu zweryfikowania bezpieczeństwa istniejących pochodni, w przypadkach gdy nie są dostępne studia oddziaływania cieplnego opracowane na etapach projektowych lub, gdy wokół pochodni na przestrzeni lat wybudowano nowe obiekty.

Na podstawie studium promieniowania cieplnego pochodni i dyspersji gazów możliwe jest określenie środków redukujących jej negatywne oddziaływanie na personel i instalacje (np. stosowanie odzieży ochronnej, wygrodzenie przestrzeni wokół pochodni, stosowanie kurtyn wodnych przy zrzucie awaryjnym).

 

Skontaktuj się z nami

Specjaliści ASE posiadają niezbędne doświadczenie, wiedzę i narzędzia do przeprowadzenia analiz bezpieczeństwa pochodni (w tym specjalistyczne oprogramowania). W obliczeniach stosowane są modele matematyczne opracowanie dla konkretnych typów pochodni. W celu szerszego przedstawienia problematyki bezpieczeństwa pochodni pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Dział Analiz Technicznych

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+48 58 520-77-53

www.ase-ekspert.pl

Archiwum